Cena tábora:

Chcete-li, aby Vaše dítě bylo ubytováno s kamarádem/ kamarádkou/sourozencem – musí být stejného pohlaví, můžete napsat svůj požadavek. Pokud uvedete více jmen, budeme se snažit, ale nejvíce žádaného kamaráda/ kamarádku napište na první místo. Kamarádi se musí napsat vzájemně do obou přihlášek. Ubytováni mohou být společně i sourozenci s větším věkovým rozdílem.
Děti jsou na táboře rozděleny do oddílů podle věku (kluci a holky společně). Chcete-li, aby Vaše dítě bylo v oddíle s kamarády, můžete napsat svůj požadavek. Doporučujeme o maximální rozdíl mezi dětmi 2 - 3 roky. Kamarádi se musí napsat vzájemně do obou přihlášek.

Konkrétní podmínky pojištění storna pobytu u pojišťovny Allianz najdete v souboru níže na str. 23. Cena pojištění pro 1., 2., 5., 6. turnus je 102 Kč, pro 3., 4. turnus je 125 Kč.
Konkrétní podmínky úrazového pojištění, odpovědnosti, zavazadel u pojišťovny Allianz najdete níže v přiloženém souboru od str. 16. Cena pojištění je 56 Kč/turnus.

Upozorňujeme, že se pojištění nevztahuje na léčení chronických onemocnění (tj. nemocí nebo poúrazových stavů, které existovaly ještě před počátkem pojištění a nebyly v té době stabilizované).Pojistník potvrzuje, že pojištěné osoby seznámil se základními informacemi a dokumenty o pojištění. Jsou to zejména předsmluvní informace k sjednávanému cestovnímu pojištění (verze 25052018, která mimo jiné obsahuje
informace o zpracování osobních údajů), základními vlastnostmi skupinové pojistné smlouvy, konkrétním rozsahem pojištění uzavřeného na základě této přihlášky a výše uvedenými pojistnými podmínkami. Pojistník prohlašuje, že tuto přihlášku vyhotovil na základě souhlasu pojištěných osob s podmínkami pojištění dle výše uvedených dokumentů.Správcem osobních údajů ve vztahu k pojistné smlouvě jsme my jako pojistitel. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření a splnění smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) naleznete v Předsmluvní informaci a dále na stránkách www.allianz.cz/ochrana-udaju.V souvislosti s šetřením pojistné události může pojistitel nebo jeho smluvní asistenční společnost zjišťovat zdravotní stav pojištěného u všech poskytovatelů zdravotních služeb, u kterých se pojištěný léčil, léčí nebo bude léčit. V případě potřeby může pojistitel rovněž požadovat lékařskou prohlídku nebo vyšetření pojištěného, které provede pojistitelem pověřené lékařské zařízení. Pojistník se zavazuje získat souhlas s výše uvedeným zproštěním mlčenlivosti od každého pojištěného.Pojistník a pojištěný jsou povinni případnou změnu zpracovávaných osobních údajů nahlásit pojistiteli bez zbytečného odkladu.


V případě zájmu o táborové triko 2019 - Hobbit - věnujte pozornost níže přiloženému souboru s náhledem trika a výběru správné velikosti.

Cena trika je 220 Kč. Děti dostanou triko při příjezdu na tábor. Triko je možné objednat při přihlášení do konce května.Pokud bude na tábor přispívat Váš zaměstnavatel a chcete vystavit fakturu, můžete zde napsat fakturační údaje firmy. Prosíme o informaci, zda fakturu zaslat emailem nebo na poštovní adresu.

Potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných podmínek, Instrukce pro přihlášení 2019, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na dětském táboře Kazimírka. Souhlasím s tím, aby Kazimírka zpracovávala a evidovala osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihlášením na letní tábor. Zároveň potvrzuji Informovaný souhlas.

Místo na táboře je rezervované obdržením přihlášky a zaplacením zálohové platby. Po odeslání přihlášky se Vám zobrazí oznámení o odeslání a následně Vám přijde na uvedený email potvrzení přihlášky. Veškeré informace k přihlášení, platbě a ověření jsou uvedené v Instrukcích pro přihlášení na Můj první tábor 2019.

Cena celkem:

Záloha:

Doplatek:

* označené položky je třeba vyplnit