Cena tábora:

Chcete-li, aby Vaše dítě bylo ubytováno s kamarádem/ kamarádkou/sourozencem – musí být stejného pohlaví, můžete napsat svůj požadavek. Pokud uvedete více jmen, budeme se snažit, ale nejvíce žádaného kamaráda/ kamarádku napište na první místo. Kamarádi se musí napsat vzájemně do obou přihlášek. Ubytováni mohou být společně i sourozenci s větším věkovým rozdílem.
Důležité informace, které se týkají zdravotního stavu dítěte. Alergie, které jsou dlouhodobé nebo se týkají zimního období.
Léky, které dítě užívá pravidelně a bude brát i v době zimního tábora.

Konkrétní podmínky pojištění storna pobytu u pojišťovny Allianz najdete v souboru níže na str. 36. Cena pojištění je 150 Kč.
Konkrétní podmínky úrazového pojištění, odpovědnosti, zavazadel u pojišťovny Allianz najdete níže v přiloženém souboru od str. 23. Cena pojištění je 56 Kč na turnus. Pojištění lze touto částkou sjednat u dětí do 15 let (do 15.narozenin). U starších dětí je třeba, abyste nás osobně kontaktovali pro sjednání pojištění starší věkové kategorie.

Upozorňujeme, že se pojištění nevztahuje na léčení chronických onemocnění (tj. nemocí nebo poúrazových stavů, které existovaly ještě před počátkem pojištění a nebyly v té době stabilizované).Pojistník potvrzuje, že pojištěné osoby seznámil se základními informacemi a dokumenty o pojištění. Jsou to zejména předsmluvní informace k sjednávanému cestovnímu pojištění (verze 25052018, která mimo jiné obsahuje
informace o zpracování osobních údajů), základními vlastnostmi skupinové pojistné smlouvy, konkrétním rozsahem pojištění uzavřeného na základě této přihlášky a výše uvedenými pojistnými podmínkami. Pojistník prohlašuje, že tuto přihlášku vyhotovil na základě souhlasu pojištěných osob s podmínkami pojištění dle výše uvedených dokumentů.Správcem osobních údajů ve vztahu k pojistné smlouvě jsme my jako pojistitel. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření a splnění smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) naleznete v Předsmluvní informaci a dále na stránkách www.allianz.cz/ochrana-udaju.V souvislosti s šetřením pojistné události může pojistitel nebo jeho smluvní asistenční společnost zjišťovat zdravotní stav pojištěného u všech poskytovatelů zdravotních služeb, u kterých se pojištěný léčil, léčí nebo bude léčit. V případě potřeby může pojistitel rovněž požadovat lékařskou prohlídku nebo vyšetření pojištěného, které provede pojistitelem pověřené lékařské zařízení. Pojistník se zavazuje získat souhlas s výše uvedeným zproštěním mlčenlivosti od každého pojištěného.Pojistník a pojištěný jsou povinni případnou změnu zpracovávaných osobních údajů nahlásit pojistiteli bez zbytečného odkladu.Pokud bude na tábor přispívat Váš zaměstnavatel a chcete vystavit fakturu, můžete zde napsat fakturační údaje firmy. Prosíme o informaci, zda fakturu zaslat emailem nebo na poštovní adresu.

Potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných podmínek, Instrukce pro přihlášení 2020, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na dětském táboře Kazimírka. Souhlasím s tím, aby Kazimírka zpracovávala a evidovala osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihlášením na zimní tábor. Zároveň potvrzuji Informovaný souhlas.

Místo na táboře je rezervované obdržením přihlášky a zaplacením zálohové platby. Po odeslání přihlášky se Vám zobrazí oznámení o odeslání a následně Vám přijde na uvedený email potvrzení přihlášky. Veškeré informace k přihlášení, platbě a ověření jsou uvedené v Instrukcích pro přihlášení na Zimní tábor 2020.

Cena celkem:

Záloha:

Doplatek:

* označené položky je třeba vyplnit